Cliëntenraad Participatiewet en WSW Goeree-Overflakkee

 Samen, om de uitvoer van de wet te kunnen optimaliseren!

Welkom op onze website

Hoofddoel van de cliëntenraad Participatie en Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) is het signaleren van problemen bij de uitvoer van de wet, praktijkervaringen vanuit de cliënten. 
Daarnaast denken we mee en dragen we mogelijke oplossingen aan.

De cliëntenraad zal over de uitvoering van de  wet gevraagd maar ook ongevraagd adviseren aan de betreffende afdeling van de gemeente en  door deelname aan de Adviesraad Sociaal Domein meedenken en adviseren over beleidszaken.


Zowel in de Participatiewet (PW) als in de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) staat dat de gemeente een cliëntenraad moet hebben. Aan de hand van de gemeentewet stelt de gemeente een verordening op, waarin de rechten en plichten van de cliëntenraad is omschreven.

Het college van burgemeester en wethouders benoemt de leden van de cliëntenraad. De cliëntenraad functioneert vervolgens onafhankelijk van de gemeente.

Cliëntenraad Participatiewet (PW)

De cliëntenraad Participatie (PW) vormt een brug tussen gemeente en haar cliënten. Ze geeft als onafhankelijke raad gevraagd maar ook ongevraagd advies over de belangen van de uitkeringsgerechtigden en uitvoering van de participatiewet.

Bent u afhankelijk van de gemeente voor een uitkering op basis van deze wet of een aanvullende bijstand? Dan kan het natuurlijk weleens voorkomen dat u niet tevreden bent, bijvoorbeeld over een dienstverlening of een besluit. Wanneer u er niet uit komt met uw contactpersoon, kunt u dit ook aan de cliëntenraad melden. Wanneer het vaker voor komt kan de cliëntenraad beter haar werk doen.

Maar de cliëntenraad mag en zal nooit individuele problemen kunnen oplossen.

Cliëntenraad Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)

De cliëntenraad Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) komt op voor de belangen van mensen met een WSW–indicatie. Dat doet de cliëntenraad door onder andere relevante onderwerpen te onderzoeken en op de hoogte te blijven van landelijke en regionale ontwikkelingen, om van daaruit een onderbouwd – ongevraagd of gevraagd - advies uit te brengen.

Eén cliëntenraad

Omdat de PW en WSW heel veel raakvlakken heeft, is in overleg met beide cliëntenraden besloten de raden samen te voegen tot één cliëntenraad. De cliëntenraad PW & WSW richt zich op de uitvoer van de beide wetten en zal geen beleidszaken behandelen. Daar is de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee (ASDGO) voor, waarmee nauwe contacten zijn.

De voorzitter van de cliëntenraad heeft zitting in de ASDGO en daarmee kunnen zaken op gebied van beleid vanuit de cliëntenraad worden opgepakt door de adviesraad. Uiteraard kunnen problemen die zich eventueel voordoen en gemeld zijn bij de cliëntenraad ook ervoor zorgen dat een aanpassing in het beleid noodzakelijk is. Door ook zitting te hebben in de werkgroep Inkomen, Onderwijs en Participatie (IOP) van de adviesraad, kan een adviesaanvraag gedaan worden bij de adviesraad. Zeer regelmatig is er overleg met gemeente, adviesraad, werkgroep IOP en overige betrokken instanties, waarbij de cliëntenraad als enige benoemde cliëntenraad PW & WSW volwaardig deelnemer is.

De cliëntenraad werkt onafhankelijk van maar wel  zeer nauw met de gemeente, Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee en de overige betrokken instellingen !